WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek do zakładu
 • Skierowanie do zakładu
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wywiad pielęgniarski
 • Ocena stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel
 • Kopie kart informacyjnych z przebiegu dotychczasowego leczenia
 • Decyzja organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty (lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej), oryginał i kserokopia
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli pacjent posiada takie)
 • W przypadku ubezwłasnowolnienia (postanowienie sądu)
 • W przypadku żywienia dojelitowego lub pozajelitowego "KWALIFIKACJE DO ŻYWIENIA"
 • Skala "SGA"